اعلان سه بست (4، 4، 7) مربوط ریاست اقتصاد ولایت پنجشیر:

ریاست اقتصاد ولایت پنجشیر در نظر دارد تا مطابق جز (1) ماده (15) قانون خدمات ملکی تعداد (3) بست خالی را مطابق تشکیل سال 1393 به اساس سیستم جدید رتب و معاشات به سلسله اعلانات قبلی از طریق رقابت آزاد استخدام و به اعلان بسپارد:

  1. بست (4) مدیر عمومی تنظیم و نظارت فعالیت های انکشافی- یک بست.
  2. بست (4) مدیر عمومی تنظیم و نظارت فعالیت های موسسات غیر دولتی (انجوها) – یک بست.
  3. بست (7) کمپیوتر کار- یک بست.

واجدین شرایط اعم از زن و مرد می توانند غرض اخذ فورم های در خواستی، شرایط استخدام و لایحه وظایف بست را بعد از نشر اعلان الی مورخ 20 ثور 1393 به آمریت منابع بشری، ریاست مالی و اداری مقام ولایت مراجعه نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر به شماره زیر تماس در تماس شوید.

0752600064