ریاست احصائیه ومعلومات ولایت پنجشیر

 

 

ریاست  احصائیه و معلومات ولایت (نورستان، لغمان،پنچشیر، کندز….. ، میدان وردک)

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۲۴ بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

 

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک                  (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت نورستان ۰۲۹۱
۲ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت لغمان ۰۲۹۲
۳ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت پنجشیر ۰۲۹۳
۴ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت کندز ۰۲۹۴
۵ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت سمنگان ۰۲۹۵
۶ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت پروان ۰۲۹۶
۷ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت بغلان ۰۲۹۷
۸ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت غزنی ۰۲۹۸
۹ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت لوگر ۰۲۹۹
۱۰ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت پکتیکا ۰۳۰۰
۱۱ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت غور ۰۳۰۱
۱۲ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت ننگرهار ۰۳۰۲
۱۳ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت فراه ۰۳۰۳
۱۴ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت هرات ۰۳۰۴
۱۵ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت زابل ۰۳۰۵
۱۶ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت بادغیس ۰۳۰۶
۱۷ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت کندهار ۰۳۰۷
۱۸ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت خوست ۰۳۰۸
۱۹ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت جوزجان ۰۳۰۹
۲۰ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت کابل ۰۳۱۰
۲۱ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت فاریاب ۰۳۱۱
۲۲ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت هلمند ۰۳۱۲
۲۳ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت دایکندی ۰۳۱۳
۲۴ ریاست  احصائیه و معلومات ولایت میدان وردک ۰۳۱۴

مشخصات بست:

عنوان بست:             ریاست  احصائیه و معلومات ولایات( نورستان، لغمان، پنچشیر، کندز، سمنگان، پروان، بغلان،     غزنی، لوگر، پکتیکا، غور، ننگرهار، فراه، هرات، زابل، بادغیس، کندهار، خوست، جوزجان، کابل، فاریاب، هلمند، دایکندی و میدان وردک)

بســــت:                 دوم

تعداد بست:                 (۲۴)

وزارت/اداره:               اداره ملی احصائیه ومعلومات

گزارشده به:                 مقام اداره

گزارش­گیر از:                کارمندان تحت اثر

تاریخ نشروختم اعلان: ۲۱/۸/۱۳۹۷ الی ۰۵/۹/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه: رهبری، مدیریت، نظارت و انسجام امور احصائیوی، معلوماتی، اداری و تطبیق پالیسی های اداره در ولایت مربوطه جهت تحقق اهداف متوقعه.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت حصول اهداف تعیین شده.
 2. مدیریت، نظارت و انسجام امور مربوط به سروی های نمونوی و سرشماری ها جهت حصول اطمینان از پیشرفت کار مطابق معیار های معینه.
 3. مدیریت، نظارت و انسجام تمام فعالیتهای ارقام جاریه جهت حصول ارقام باکیفیت و درست.
 4. حصول اطمینان از اجرای بموقع و باکیفیت فعالیتهای احصائیوی، معلوماتی، مالی و اداری به منظور اجرای موثر و درست امور مربوط.
 5. مدیریت و نظارت از ارایه خدمات به موقع و موثر احصائیوی و معلوماتی در سطح ولایت مربوطه جهت تامین هماهنگی بهتر.
 6. ارایه مشوره های مسلکی در امور احصائیه و معلومات به سایر ادارات دولتی جهت تطبیق معیارهای معینه در پروسه های کاری مربوطه.
 7. همکاری در جهت ایجاد و تعمیم سیستم های معلوماتی در ولایت مربوطه به منظور ایجاد میکانیزم های بهتر کاری.
 8. مدیریت، نظارت و انسجام امور مربوط به فعالیتهای معلوماتی بشمول معلومات جغرافیایی بمنظور تطبیق اهداف و پروگرام های معینه اداره.
 9. حصول اطمینان از استفاده موثر تکنالوژی معلوماتی در فعالیتهای احصائیوی، معلوماتی، مالی و اداری به منظور بروز سازی و معیاری ساختن پروسه های کاری.
 10. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

 

 

 1. طرح، ترویج و استفاده از روشهای مبتکرانه جهت اجرای بهتر امور محوله.
 2. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه.
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 5. رهبری و ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 7. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: احصائیه، اقتصاد، اداره تجارت، ریاضیات، اقتصاد زراعتی، رشته مشترک احصائیه وکمپیوتر، سیستم معلومات جغرافیایی(GIS), سیستم های معلوماتی(IS)، اداره عامه, پالیسی عامه, مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور احصائیوی، معلومات جغرافیایی، سیستم های معلوماتی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. توانایی استفاده از نرم افزار ها و سایر تکنالوژی های مرتبط به سیستم معلومات جغرافیایی.