محترم انجنير كمال الدين نظامي والي ولايت پنجشير با رييس و كارمندان رياست معارف روي چگونگي برنامه زنگ مكتب و پلان هاي سال آموزشي 1398 بحث و گفتگو نمودند

مقام ولايت در همكاري با رياست معارف برنامه هاي روي دست داشته خويش را بخاطر هماهنگي هرچه بيشتر (والدين - شاگرد و مكتب)، جهت آموزش موثر و مفيد باهم شريك ساختند.