به ٢٠٠ خانواده آسيب ديده سيلاب قراء پشغور مساعدت نقدي صورت گرفت

به سلسله مساعدت هاي لازم به دو صد خانواده آسيب ديده سيلاب قراء پشغور ولسوالي حصه اول مبلغ ٥٠ هزار افغاني براي هر خانواده توسط هيات اعزامي به رياست معين مالي و اداري، اداره رسيدگي به حوادث طبيعي، معاون رياست مساعدت هاي مقام عالي رياست اجراييه و اعضاي كميته اضطرار ولايتي با حضور اعضاي كميسون مردمي جلب مساعدت ها قراء، به مستحقين توزيع گرديد.
اين مساعدت به اساس پيشنهاد مقام ولايت بنابر نيازمندي هاي آسيب ديده ها، غرض رفع مشكلات محروقات و البسه زمستاني و با توجه به هدايت مقام عالي رياست اجراييه از طريق كميته اضطرار انجام گرفته است.
مقام ولايت از توجه و مساعدت هاي صورت گرفته منجانب مراجع صالحه كشور و اداره رسيدگي به حوادث طبيعي إبراز امتنان مي نمايد.