جلسه حكومت داري خوب، حاكميت قانون و حقوق بشر برگزار شد

جلسه با سخنان محترم محمد امين صديقي معاون مقام ولايت پنجشير و رييس جلسه مذكور آغاز يافت.
سكرتريت جلسه را انجنير عبدالوحيد ملكيار رييس سكتوري ولايت به عهده داشته و اشتراك كننده هاي جلسه شامل رييس هاي ادارات؛ منابع بشري، معارف، صحت عامه، زراعت و آبياري، اقتصاد، حوضه دريايي، انكشاف دهات، عدليه، اطلاعات و فرهنگ، مستوفيت، احصائيه، برشنا، تحصيلات عالي، كار و امور اجتماعي، نماينده امنيت ملي، نماينده سارنوالي و نماينده شهر داري بودند.
اشتراك كننده گان طبق آجندا روي موضوعات ذيل صحبت نمودند؛ 
- سفر رييس هاي سكتوري به ولسوالي ها و ارائه گزارش فعاليت هاي شان
- مشكلات جوانان و راه حل آن
- معضله موجود از نبود زمين دولتي در ولايت پنجشير كه براي ورثه شهدا و معلولين توزيع گردد
- با فرا رسيدن فصل بهار، رفت و آمد مردم به اين ولايت بيشتر مي شود، از نگاه فرهنگ و تامين امنيت چه تدابيري بايد گرفته شود.
- قاچاق و زرع مواد مخدر و مظاهره مردم پيرامون اين پديده 
- آگاهي دادن براي مردم تا فرزندان شان را شامل مكتب نمايند.
در پايان، جلسه با اتخاذ تصاميم از طرف رييس و اعضاي آن به پايان رسيد.