جلسه ولسوالان با حضور داشت محترم انجنير كمال الدين نظامي والي پنجشير برگزار شد

در اين جلسه روي موضوع برق وارداتي به پنجشير و چگونگي شبكه سازي آن در ولسوالي هاي مسير آن صحبت به عمل آمد.