ديدار محترم انجنير كمال الدين نظامي والي پنجشير با رييس و اعضاي نهاد همياري و توانمند سازي پيروزي

نهاد مذكور به رهبري بانو آرزو نو بهار، طرح آموزش نابينايان را در ولايت پنجشير مطرح نموده و خواهان همكاري مقام ولايت گرديدند.
آقاي نظامي ضمن قدر داني از طرح آموزش نابينايان تلاش اعضاي نهاد را در اين عرصه نيز ستوده و وعده هر نوع همكاري را در حد توان خويش نموند.