ورکشاپ هماهنگی وایجاد کمیته های مدیریتی برنامه ملی میثاق شهرندی دایر گردید

ورکشاپ ای تحت نام هماهنگی وایجاد کمیته های مدیریتی میثاق شهروندی امروز به ریاست محترم محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت پنجشیر با حضورداشت روسای ادارات، ولسوال های هفت گانه ونماینده های شوراهای انکشافی در سالن جلسات ولایت دایرگردید.
سمینار با تلاوت آیاتی از قران کریم آغاز یافت. متعاقبا محترم محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت صحبت نمود گفت: برنامه ملی میثاق شهروندی برنامه بین الوزارتی است که جاگزین همبستگی ملی گردیده واین برنامه درپنجشیر درابتدا سه ولسوالی را تحت پوش قرار داده و آرزومندیم که مردم از خدمات معیاری که هدف بزرگ این برنامه درطول مدت کاری شان است مستفید شوند و درضمن ایجاد کمیته های مدیریتی را در امر اجرای درست کار این برنامه مفید دانست.
به تعقیب عبدالنعیم دستگیر ريیس احيا و انکشاف دهات ولایت صحبت نمود و برنامه میثاق شهروندی را یک قرارداد همه جانبه میان حکومت وشهروندان خواند و گفت که تمام شهروندان افغانستان را قادر مینماید تا به خدمات انکشافی ابتدایی دسترسی پیدا کنند، وي افزود برنامه شامل اجزای ذیل می باشد:
1- افزایش میزان تولید وسهمگیری در رشد اقتصاد ملی 
2- تامین معیشت 
3- بلند بردن سطح زندگی و اقتصاد مردم 
درادامه از مقامات محلی خواست تااین برنامه را حمایت نمایند.
به تعقیب داکتر شیردل دانش ريیس صحت عامه طی صحبت های خود تطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی را یکی از فرصت ها برای کاهش فقر، دسترسی همه گان به خدمات اساسی و بهبود خدمات دانسته و فرصت های که از طریق این برنامه محیا گردیده وعده سپردند كه ما متعهد به همکاری همه جانبه میباشیم . ودر ادامه 
،عتیق الله کریمی ریيس معارف، عبدالرووف یعقوبی ريیس زراعت ولایت پیرامون موضوع صحبت نمودند. در ضمن کارهای گروپی ولسوال های هفت گانه نیز موضوعاتی رادر زمینه، به اشتراك كننده هاي وركشاپ شریک ساخت. 
در اخیر مجلس با دعایه خیر پایان یافت.