"من برای صلح پایدار در افغانستان نهالی غرس و دعا می‌نمایم"

محترم دیپلوم انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر در حالیکه ایشان را محترم محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت، ولسوالان، رییس‌های ادارات دولتی، فیصل محمدی مسئول انستیتیوت نیما،‌ فرماندهان جهادی،‌ متنفذین و جوانان بازارک مرکز ولایت پنجشیر همراهی می‌نمود در محفلی تحت نام "من برای صلح پایدار در افغانستان نهالی غرس و دعا می‌نمایم" که از طرف ریاست زراعت این ولایت در قریه منجهور مرکز ولایت پنجشیر برگزار گردیده بود اشتراک نمودند. 
آقای نظامی روی اهمیت سرسبزی و نهال‌شانی در کشور به ویژه پنجشیر صحبت نموده گفتند: ضرورت جدی احساس می‌شود تا مردم به باغ داری و جایگزینی کشت و کار مناسب در این ولایت توجه نموده، در همکاری ریاست زراعت فعالیت‌های زراعتی خویش را به پیش ببرند. تا باشد که، مردم به خود کفایی زراعتی دست یابند. ایشان در ادامه روی پروسه صلح نیز اشاراتی نمودند. صلح را نیاز اولیه و اساسی مردم دانسته، افزود ما خواهان صلحی در کشور استیم که عزت و دست‌آوردهای مردم در آن حفظ باشد.
عبدالرووف یعقوبی رییس زراعت، فیصل محمدی رییس انستتیوت نیما، حشمت الله عنایت رییس محیط زیست، عتیق الله کریمی رییس معارف و عبدالوارث الصمدانی رییس حج و اوقاف از جمله سخنرانانی بودند که یک پی دیگر روی غرس نهال و کمپاین امساله آن "من برای صلح پایدار در افغانستان نهالی غرس و دعا می‌نمایم" صحبت نمودند.
محفل با غرس نهال توسط اشتراک کننده گان به پایان رسید.