كار كندن كاري مسير دريا در منطقه پشغور آغاز گرديد

كار کندن کاری مسیر دریا در منطقه پشغور ولسوالي حصه اول ولايت پنجشير با حضور داشت محترم محمد امين صديقي معاون مقام ولايت پنجشير، فضيل اديب ولسوال حصه اول، غلام رباني تهماسي رييس حوضه دريايي، هيئت تصدي هلمند، نمايندگان مردمي پشغور، متنفذين و جوانان آن منطقه رسمن آغاز يافت.
قرار است به طول ۱۱۰۰ متر و به حجم ۸۹ هزارمترمکعب به عمق حد اوسط ٦ متر در مدت دو ماه به هزینه بیشتر از ۲۴ ملیون افغانی از بودجه وزارت انژی و آب مسير دريا در قريه پشغور كندن كاري گردد.