دیدار محترم انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر با نماینده گان جوانان مرکز و ولسوالی های این ولایت

در این دیدار آقای نظامی از جوانان خواست تا در مورد ایجاد شورای جوان و تعین یک نفر به عنوان نماینده و یک نفر به عنوان معاون، میان خود صحبت نمایند و برنامه بزرگتری را در این خصوص بعدن برگزار خواهیم نمود. 
قابل ذکر است که یک تن از میان جوانان انتخابی در ولسولی ها روز گذشته به اساس انتخابات به عنوان نماینده جوانان در جرگه مشورتی نیز انتخاب گردیده است.