نظارت از کار کندن کاری مسیر دریای در پشغور

محترم انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر در حالیکه قومندان صاحب طارق و حاجی صاحب فقیر احمد ایشان را همراهی می نمود از کار کندن کاری مسیر دریا در پشغور دیدن نمودند.
کار کندن کاری به گونه مناسب در حال جریان بود. آقای نظامی برای انجنیران و مسئولین شرکت هدایات لازم جهت بهتر و سریعتر نمودن کارشان دادند.