دیدار محترم انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر با اعضای "دیوان مغزهای ابداع گر"

جوانان عضو دیوان مغز های ابداع گر پس از معرفی مختصر خویش و نهاد شان برنامه های این نهاد را بگونه مفصل تشریح نمودند. آقای نظامی از ابتکار عمل این جوانان قدردانی نموده وعده هرنوع همکاری را بخاطر پیش برد برنامه های شان در اینده نمودند.