دیدار محترم انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر با نماینده‌گان مؤسسات ملی و بین المللی

آقای نظامی در این دیدار با نماینده‌گان مؤسسات روی هماهنگی هرچه بهتر و سروی اساسی و درست آمار و ارقام بیجاه شده گان انجمن و توزیع کمک ها به این بیجاه شده‌گان صحبت نمودند.
همچنان هیئتی با ترکیب نماینده‌گان آمریت مهاجرین، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی، احیاء و انکشاف دهات، سرمیاشت، ارگان‌های امنیتی، مؤسسات، نماینده ولسوالی و نماینده‌گان مهاجرین توظیف گردید تا در قسمت سروی دقیق و توزیع کمک‌ها به مهاجرین کار نمایند.