والی پنجشیر با سفیر فرانسه ملاقات نمود

محترم انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر با محترم دیوید مارتینون سفیر فرانسه در افغانستان در حالیکه محترم داکتر گلستان صدیقی رییس امنیت ملی پنجشیر نیز ایشان را همراهی می‌نمود ملاقات نمودند.
طرفین روی وضعیت عمومی ولایت پنجشیر صحبت های مفصل نمودند.
آقای مارتینون پس از ملاقات با والی پنجشیر به زیارت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود رفته اتحاف دعا نموده، بر مرقد آن قهرمان اکلیل گل گذاشتند.