کمیته حکومت داری محلی پنجشیر سمیناری پیرامون طرح های برای بهبود حکومت داری محلی دایرنمود.

کمیته حکومت داری محلی پنجشیر به ریاست محترم محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت با حضور داشت روسای ادارات،جامعه مدنی،اساتید دانشگاه،جوانان،رسانه ها وسایر اشتراک کننده ها در تالار جلسات مقام ولایت پیرامون طرح های بهتر حکومت داری محلی تشکیل جلسه داد
ابتدا جلسه با تلاوت ایاتی از قرآن مجید آغاز یافت وسپس اعضای جلسه طبق رهنمود کتبی اداره مستقل ارگانهای محلی برای گزینش طرح های برتر پیرامون طرح های حکومت داری محلی به نوبه صحبت های همه جانبه نمودند و سپس محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت صحبت نمود و برای روسای ادارات محلی هدایت دادند تا نشست هایی را با سکتور های هشت گانه جهت ارایه طرح های بهترحکومت داری محلی دایرنمایند ودر نشست بعدی طرح های خود را با مقام ولایت به اشتراک بگذارند تا با مراجع مربوطه (مرکز)شریک ساخته شود.