جلسه اداري ولايت پنجشير برگزار شد

جلسه اداري به رياست محترم محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت پنجشير و به اشتراك معاون شوراي ولايتي، ولسوال صاحبان، روئسا و آمرين ادارات در سالن جلسات برگزار گرديد.
در اين جلسه اشتراك كننده گان طبق اجندا روي مسائل مهم مرتبط به ولايت پنجشير صحبت نموده، تصاميم لازم اتخاذ گرديد.