دو‌پروژه عام المنفعه در پنجشیر به بهره برداری سپرده شد

امروز ۲ پروژه عام المنفعه که شامل تعمیر انستیتوت اداره وحساب داری منطقه دشتک ولسوالی عنابه و پروژه آب رسانی قریه شیخان رخه توسط محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت پنجشیر و اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد با حضور هیئت مختلطی از وزارت اقتصاد، وزارت انرژی و آب و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و با اشتراک روسای ادارات محلی ولایت و سایر اشتراک کننده ها با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
هیئت مذکور ابتدا با محترم انجنیر کمال الدین نظامی والی ولایت پنجشیر و جمعی از روئسای ادارات ولایت دیدار نمود و پیرامون موضوعات مختلف صحبت نمودند.
سپس پروژه های متذکره را که به هزینه مجموعی ۲۴۳۰۰۰ دوصد و چهل وسه هزار دالر از کمک های کشور دوست هندوستان از مجرای وزارت اقتصاد اعمار گردیده بود به بهره برداری سپرند.