دیدار رئیس عمومی برشنا با والی پنجشیر

انجنیرامان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت قبل از ظهر امروز با انجنیر کمال الدین نظامی والی ولایت پنجشیر با حضور داشت رئیس برق این ولایت دیدار نمود.
درین دیدار پیرامون موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
• توسعه شبکه برق ولایت پنجشیر
• انتقال تجهیزات برق از مرکز به ولایت متذکره
• سروی و برآورد چهار قریه ( فروبل، خانیز، فاراخ، و رحمان خیل) ولایت پنجشیر.
• نصب ترانسفارمر و پایه های برق
• مشکلات موجود در پروژه و راه های حل آن
• سرعت در کار های پروژه برق رسانی پنجشیر
• گنجانیدن چهار قریه ولایت پنجشیر در پلان برق رسانی سال ۱۳۹۹ خورشیدی.
در ملاقات متذکره والی پنجشیر خواهان توسعه شبکه برق برای چهار قریه ( فروبل، خانیز، فاراخ، و رحمان خیل) ولایت پنجشیر که از نعمت برق محروم اند گردید.
وی همچنان به تسریع پروژه های توسعوی برق و انتقال تجهیزات از مرکز و این والا تاکید ورزید و ضمنأ حمایت همه جانبه خویش را در تطبیق برنامه های برق رسانی در ولایت پنجشیر ابرازنمود.
آقای غالب تشریف آوری والی پنجشیر را به دفتر خویش، خیر مقدم گفته و طی یک تماس تیلفونی به سرپرست ریاست عملیاتی هدایت دادند که تا هفته آینده جهت سروی و برآورد برق رسانی برای چهار قریه پنجشیر، هیئت تخنیکی بفرستید تا برشنا بتواند درپلان برق رسانی سال ۱۳۹۹ آن را بگنجاند .
همچنین وی به انجنیر محراب الدین جویا رئیس پنجشیر برشنا تاکید نمود که بخاطر روشن ساختن قریه جات ولایت پنجشیر که از نعمت برق محروم اند، توجه جدی نماید .