مراسم اهدای تصدیق نامه های فارغ التحصیلان کورسهای (الومنی )

محترم انجنير كمال الدين نظامي والي پنجشير در مراسم اهداي تصديق نامه ها و جلسه فارغ التحصيلان كورس هاي متعدد( Alumni) اشتراك نمودند.