کمیته ولایتی مبارزه برای جلوگیراز ویروس کرونا تشکیل جلسه داد

کمیته مبارزه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ولایت پنجشیر به ریاست محترم انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر در حضورداشت محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت واشتراک اعضای کمیته ورئسای ادارات محلی دایر گردید و درین جلسه ابتدا مسوول تیم صحی ریاست صحت عامه وریس سره میاشت گزارش از فعالیت ها،مشکلات وپیشنهادات خود را ارایه نمودند و متعاقبا روند آگاهی دهی وراه های جلوگیری از ویروس کرونا را که ازچندی بدینسو در ولسوالی ها ادامه دارد بررسی نمودند و یکبار دیگر ازکارمندان ادارات دولتی ومردم این ولایت تقاضا گردید تا از دست دادن وبرگزاری محافل و تجمعات جلوگیری نمایند.