دیدار والی پنجشیر با بزرگان بازارک

محترم انجنیر کمال‌الدین نظامی والی ولایت پنجشیر به سلسله دیدار‌های شان با مردم در ولسوالی‌ها، امروز در مجلسی با بزرگان،محاسن سفیدان، نماینده های قریجات مرکز این ولایت دیدار نمود.
در این دیدار ابتدا والی پنجشیر اجمالاً روی شیوع ویروس کرونا صحبت نموده و از مردم تقاضا نمود ضمن همکاری با کمیته صحی برای وقایه از ویروس کرونا، بهداشت را مطابق رهنمود تیم صحی مراعات نمایند،همچنان از آوردن مهمان به این ولایت جهت سیاحت خود داری نمایند، سپس تیم صحی ریاست صحت عامه ولایت پنجشیر پرزنتیشن مفصلی را که جهت پیش‌گیری از این ویروس آماده کرده بودند، برای حاضرین تشریح نمودند.