ديدار محترم محمد امين صديقي معاون مقام ولايت پنجشير با انجنيران موسسه IDC_JV_TAWHID

در اين ديدار ابتدا انجنيران اين مؤسسه پرسش هاي را بخاطر سروي اجتماعي، مقدماتي لين برق كاسا يكهزار مطرح نمودند. واكنش ساكنين ولايت پنجشير را در زمينه جويا شدند. سپس ضمن پاسخ به پرسش هاي شان به منظور منافع علياي كشور و عرضه خدمات لازم براي مردم، وعده همكاري هاي همه جانبه رهبري مقام ولايت و مردم پنجشير را نيز آقاي صديقي براي شان اعلام داشتند.
آقاي صديقي افزود: مردم پنجشير همواره از پروژه هاي بزرگ كه منافع كلان كشور را شامل مي شود با روحيه عالي استقبال كرده و همكاري جدي مي نمايند.
اين در حالي بود، كه عده اي از روساي ادارات محلي نيز حضور داشتند.
قابل ذكر است IDC_JV_TAWHID نام مؤسسه اي است كه سروي اجتماعي كار مقدماتي عبور لين كاسا يكهزار را از مسير افغانستان به انجام ميرساند.