— گزارش کار کردهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر طی سال 1391

تاریخ نشر: Nov 27, 2013

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

نمبر سند داوطلبی:

مرجع:

مرجع تمویل کنند:

شهر:

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

  • گزارش کار کردهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر طی سال 1391