گزارش فعالیت های مقام ولایت پنجشیر طی سال کاری 1392

تاریخ نشر: Apr 15, 2014

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

هر دولت  مدرن و مقتدر نیازمند حکومتداری محلی پاسخگو، کارا و حسابده می باشد. هر چند در سطح ولایت پنجشیر سرمایه گذاری کلانی از جانب حکومت مرکزی و نهادهای خصوصی صورت نگرفته، با آن هم حکومت محلی پنجشیر طی سال کاری 1392 دست آوردهای عدیده ای (به سطح مرکز و ولسوالی)، در امر تامین حکومتداری خوب و کار داشته است.

·       طی سال کاری 92، هماهنگی لازم در بخش های اداره، برناهه ریزی، نظارت و امنیت بعنوان نقش اساسی والی به سطح حکومت محلی، صورت گرفته است.

·       در اثر اعمال ساختار های جدید وحمایت مالی و تخنیکی دونرهای خارجی  برنامه های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدتی طی سال 1392 ایجاد و عملی گردید.

·       با تطبیق قاطعانه قانون خدمات ملکی و استخدام افراد و اشخاص دانش آموخته و متخصص در بست های مختلف فرایند ارائه خدمات به سطح واحد های دومی و سومی طی سال 1392 کاری وضعیت بهتری پیدا کرده است.

·       در نتیجه نشست های مختلف و اتخاذ تصامیم مقول، تفکیک قوا میان قوه های اجرائیه، مقننه و قضائیه ای حکومت محلی پنجشسیر طی سال 1392 وضعیت روشنتری پیدا کرده است.  

·       فساد اداری به میزان قابل توجه ای کاهش یافته.

·       کیفیت خدمات رسانی (صحی و آموزشی) به قرا و فصبات دور افتاده افزایش قابل توجه یافته است.

با خرسندی از بهبود حکومتداری محلی در ولایت پنجشیر، مقام ولایت و نهاد های دومی و سومی در سطح ولایت و ولسوالی و قریه در امر تامین صلح و ثبات، انکشاف خدمات صحی و آموزشی، تامین عدالت اجتماعی، رشد فرهنگ عمومی، کاهش فقر و امراض، تطبیق اهداف انکشافی هزاره سوم در افغانستان، مبارزه با حوادث طبیعی و کشت و قاچاق مواد مخدر، حفظ محیط زیست، استفاده بهینه و دوامدار از منابع طبیعی و انکشاف زیربنا به شهروندان پنجشیر حسابده خواهد بود.