بخشی از کارکردهای ریاست مبارزه با حوادث طی سال جاری (1392)

تاریخ نشر: Feb 06, 2014

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

نمبر سند داوطلبی:

مرجع:

مرجع تمویل کنند:

شهر:

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

·       ارزیابی خسارات باران های پی در پی در قریه شالکچه ولسوالی پریان مورخ 7/1/1392 و قریه بوستان ولسوالی شتل که در آن شش باب خانه تخریب گردیده بود.

·       تمامی فامیل های که طی حوادث طبیعی سال 1392 ولایت پنجشیر آسیب دیده بودند، شناسایی گردیده و توسط ادارات حکومت محلی و موسسات خیریه کمک های لازمی از جمله البسه، مواد خوراکی و پوشاک در خدمت شان قرار داده شده است.

·        به 19 فامیل متضرر در ولسوالی های مختلف، ده هزار افغانی پول نقد، یک بوری آرد، یک بوری برنج، یک قطی روغن، یک کیت غذائی و یک دانه بیک کمپل مساعدت صورت گرفته است.

·        به 45 فامیل دیگر آسیب دیده کمپل، برنج، کیت غذایی مساعدت شده است.

·        رسوبات سیلاب با مصرف پول عاجل کمیته اضطرار پاک کاری شده است.

·        به عرایض تعداد کثیری از باشندگان آسیب دیده از جمله خاواک توجه صورت گرفته و به ادارات مربوطه توسط مقام ولایت وظایف لازمی سپرده شد تا به مشکلات شان رسیدگی صورت گیرد.

·        پل های موتر رو، پلچک ها و پیاده روهای که در نتیجه آب خیزی تخریب گردیده بود به همکاری ریاست محترم فوائد عامه مورد توجه قرار گرفته است.

·       به 54 فامیل که از اثر آب خیزی های دریا آسیب دیده بودند همکار و مساعدت صورت گرفت.

·       توسط مقام ولایت پنجشیر به ریاست محترم سره میاشت وظیفه سپرده شد تا پل فراج و پل تنبنه ولسوالی دره را که به اثر آب خیزی تخریب گردیده بود اعمار نماید.

·       به همین شکل به تعداد کثیری از فامیل های آسیب دیده کمک های فوری توسط WFP و UNHCR صورت گرفته است.

·        به مشکلات مردم غجی که زیر تهدید آب خیزی قرار داشتند رسیدگی به موقع صورت گرفته است.

·       یک مقدار مواد زراعتی (بذری) قبل از زمستان به فامیل های نیازمند توزیع گردیده است.

·       توسط مقام ولایت به ریاست مهاجرین وظیفه سپرده شد تا با 73 فامیل بیجا  شده کمک مواد خوراکی را در نظر بگیرد.

·       موسسه IOM به تعداد 4500 کیت زمستاتی را جهت کمک آماده دارد تا در صورت نیاز به فامیل های آسیب دیده کمک نماید.

·        و همین گونه به تعداد کثیری از ادارات توسط مقام ولایت  وظیفه سپرده شد تا در موقع نیاز به فامیل های آسیب دیده از حوادث رسیدگی صورت گیرد.

·       24 فامیل اهالی ولسوالی آبشار،‌14  فامیل آسیب دیده از آب خیزی دریای آبشار مورد مساعتد فوری حکومت محلی پنجشیر قرار گرفتند.

·       80 خریطه سمنت برای تحکیم کاری پل پیاده رو قریه شانیزوی ولسوالی پریان خریداری شده است.

·         20خریطه سمنت بمنظور تحکیم کاری دیوار جوی عمومی زراعتی و برق قریه تمبنه ولسوالی دره و پاک کاری سرک عمومی آبشار،‌ پاک کاری سرک رویدره ولسوالی شتل نیز از جمله فعالیت های این ریاست است.

·        کمک مواد غذای به 10 فامیل پوجاوه، کمک غذایی به 14 فامیل متضرر تمبنه ولسوالی دره،‌ کمک به 10 فامیل متضرر و آسیب پذیر ولسوای آبشار، کندن کاری، پاک کاری و هموار کاری رسوبات سیلاب سرک عمومی ولسوالی آبشار،‌ کمک مواد غذایی و غیر غذایی به هفت فامیل آسیب دیده سیلاب ؤ آب خیزی دریا در قریه عمرض ولسوالی حصه اول،

·       کمک مواد غذای و غیر غذایی به 14 فامیل آسیب دیده آب خیزی دریای قریه تمبنه، کمک مواد غذاییی و غیر غذایی به 23 فامیل متضرر  ولسوالی های مختلف، پاک کاری سرک رویدره ولسوالی شتل،‌تحکیم کاری پل پیاده رو قریه شانیز ولسوالی پریان نیز از جمله فعالیت های هست که تحت هدایت مستقیم مقام ولایت پنجشیر در مواقع لازمی به فامیل های و مناطق آسیب پذیر صورت گرفته است.

·       گزارشات منظم و واقعی به موسسات مختلف کمک کننده از جمله WFP، IOM و OCHA  در مواقع نیاز ارسال گردیده است.