بخشی از فعالیت های ریاست زراعت ولایت پنجشیر طی سال جاری 1392

تاریخ نشر: Feb 06, 2014

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

نمبر سند داوطلبی:

مرجع:

مرجع تمویل کنند:

شهر:

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بخشی از فعالیت های ریاست زراعت ولایت پنجشیر طی سال جاری 1392

 

·       در قسمت خدمات ترویجی زراعتی 304 لیتر ادویه Neem oil, NV ron و 227 کیلو گرام microperl و 76 بوتل ادویه Vertimic جهت کنترول امراض و افات، برای 76 گروپ باغدار به سطح ولایت به استثنای ولسوالی شتل توزیع گردیده است.

·        435 تن باغدار جهت استفاده بهینه از ادویه جات پیش گفته آموزش دیده اند.

·       به مقدار 100 کیلو گرام DAP و 3 کیلوگرام نیوترنت برای دو قطعه نمایشی سیب توزیع شده است.

·       50 کیلو گرام PMTD، 36 کیلو گرام ردی ماگولد 32 کیلو گرام ایما مکتین، 36 بوتل PUPOP به سطح هفت ولسوالی ولایت پنجشیر جهت رشد زراعت و افزایش بیش از پیش محصولات زراعتی خدمت دهقان های این ولایت توزیع گردیده است.

·       4 تن کارمند به کارگاه آموزشی هفت روزه (تنظیم آب در مزرعه)، و 46 تن باغدار در مورد سیستم آبیاری و کنترول گیاه هرزه معرفی و رهنمای گردیده اند.

·       9500 رإس حیوانات مختلف النوع و 22700 راس مواشی در سطح ولایت واکسین و تحت تداوی قرار گرفته است.

·       240 مالدار در هشت باب کلنیک حیوانی در زمینه واکسینا سیون دیوارکنگ حفظ الصحه، تغذیه و القاح مصنوعی رهنمای و آموزش دیده اند.

·       . تشخیص، کنترول، و اعلاج امراض FMD، بلگ لگ، ‌نیو کاستل پرندگان و چیچک بز و گوسفند در مرکز ولسوالی عنابه صورت گرفته است.

·       70 فامیل های دارنده فارم های زنبور عسل در مقر ریاست زراعت از ولسوالی های رخه، و مرکز ولایت رهنمای گردیده اند.

·       55 مالدار در زمینه حفظ الصحه و تغذیه حیوانات در ولسوالی رخه،‌ عنابه و شتل رهنمای گردیده اند.

·        پاک کاری 200 متر جویچه های فارم ملراق و دشتک،‌ و 7 جریب زمین نیز در این منطقه خیشاوه گردیده است.

·       قرارداد دو آنتن مخابراتی در سال به مبلغ 240000 افغانی تجدید گردیده است.

·       ادویه پاشی 20000 اصله نهال های مثمر و 10000 اصله نهال های غیر مثمر در 3 ولسوالی صورت گرفته است و همینگونه در سه ولسوالی (عنابه، شتل و دره) ادویه ضد مور پتدار توزیع گردیده است.

·       پروژه NHLP مکتب ساحوی دهقان،( 35 گروپ) که مجموعآ 341 دهقان می شود را قسمت شاخچه بری خزانی آموزش داده است.

·       87 تن باغدار در مورد چگونگی حفظ الصحه باغات سیب آموزش یافتند.

·       10 تن خانم در مورد روش های تغذیه مرغ های خانگی آموزش دیده اند.

·       خریداری 16000 قلمه چنار،‌غرس 16000 قلمه چنار در کمیته های جنگلات ولسوالی عنابه و شتل، کشت و بذر 10000 خریطه پلاستیکی در صحن ریاست زراعت جمع آوری 20 کیلو بید روسی و 2 کیلو تخم ناجو و موریان، برای 1050 نفر اهالی ولسوالی ها و مرکز ولایت تخم گندم بذری و کود کیمیاوی توزیع گردیده است.

·       به تعداد 710 تن دهقان های ولسوالی های عنابه، رخه و حصه اول در زمینه نگهداشت میوه جات در فصل زمستان رهنمای گردیده اند.

·        رهنمایی 100 تن دهقان های ولسوالی آبشار و دره در رابطه به نگهداشت درست کچالو در فصل زمستان.

·        آموزش 76 تن باغدار در زمینه حفظ الصحه باغات.

·       توزیع 400 کیلو گرام کود یوریا به 76 گروپ باغدار در سطح ولایت پنجشیر،

·        رهنمایی 127 تن باغدار، در زمینه استفاده از کود DAP و حفظ الصحه باغ ها.

·       غرس 16000 قلمه چنار در سه کمیته ولسوالی شتل و در 7 کمیته ولسوالی عنابه تکمیل گردیده است.