بخشی از فعالیت های ریاست معارف طی سال جاری (1392)

تاریخ نشر: Feb 06, 2014

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

نمبر سند داوطلبی:

مرجع:

مرجع تمویل کنند:

شهر:

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بخشی از فعالیت های ریاست معارف طی سال جاری (1392)

فراهم سازی فرصت های برابر دسترسی به آموزش و پرورش در دور ترین مناطق ولایت پنجشیر از اولویت های مقام ولایت و ریاست معارف است. آموزش و پروری زیر ساخت انکشاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه را تشکیل می دهد و تعمیم آن در سطح قرإ و قصبات از کارویژه های اساسی حکومت محلی ولایت بوده و به همت ادارات واحد های دومی و سومی ولایت تامین می گردد.

·       در عرصه تعلیمات عمومی به تعداد 4238 تن شاگرد جدید الشمول در صنوف اول جذب گردیده اند.

·       ‌دو باب مکتب جدید طی سال جاری در ولایت اعمار گردیده است.

·       ایجاد 128 انجمن دانش آموزان در 128 مکتب ولایت پنجشیر.

·       ‌ استخدام 117 تن معلم اعم از قشر اناث و ذکور.

·       در عرصه تعلیم های اسلامی حدودإ 393 تن طالب العلم در مدارس و 50 تن دانش آموز در دارالعلوم ها و 10 تن شاگرد در دارالحفاظ ها شامل گردیده اند.

·       همینگونه  به تعداد 300 تن دانشجو در برنامه قبل از خدمت و 350 تن دانشجو در برنامه داخل خدمت جذب گردیده اند.

·        در عرصه ساینس و تکنالوژی دانش آموزان 10 مکتب به کتب ساینس تجهیز و 4 مکتب به لابراتوار مجهز دسترسی پیدا کرده اند.

·        48 تن تکنیشن لابراتوار و 100 آموزگار ریاضی در زمینه چگونگی استفاده از ابزارهای لابراتوار آموزش دیده اند.

·        در قسمت تعلیمات تخنیکی و مسلکی طی سال جاری، برای 329 تن دانش آموز در مرکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی زمینه آموزش فنی و حرفه ای فراهم گردیده است.

·       به تعداد 6963 سواد آموز در برنامه قبل از خدمت آموزش دیده اند و همچنان در عرصه اصلاحات در ریاست معارف تعدادی از کارمندان جدید در بست های 8-7-6-5-4 استخدام گردیده اند.