بخشی از کارکردهای ریاست ارشاد حج و اوقاف طی سال جاری (1392)

تاریخ نشر: Feb 06, 2014

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

نمبر سند داوطلبی:

مرجع:

مرجع تمویل کنند:

شهر:

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بخشی از کارکردهای ریاست ارشاد حج و اوقاف طی سال جاری (1392)

 

·       در قسمت امور دینی ریاست ارشاد، حج و اوقاف به ارزش 3600000 افغانی دو محراب مشجد شریف در قریه دشت ریوت در یک منزل و قریه پش غور در دو منزل اعمار نموده است.  

·       یک محراب مسجد در قریه ارو مرکز ولایت پنجشیر اعمار نموده است.

·        تعدادی از ملا امامان مساجد جهت ارتقای اگاهی به کارگاه های آموزشی، در ولایت و مرکز معرفی گردیده اند.

·        دو تن از علمای جهد بمنظور اشتراک در جرگه مشورتی (پیمان امنیتی) معرفی گردیدند.

·        به تعداد 422 تن از علمای سراسر ولایت پنجشیر بخاطر رشد دانش دینی و اسلامی شان در سمینار 15 روزه که به همکاری مالی و تخنیکی کشور امارات متحده عربی برگزار گردیده بود به کابل معرفی گردیدند.

·       به تعدادی از علمای دین وظیفه سپرده شد تا شهروندان را به امر اشتراک در انتخابات و اعمال رای دعوت نمایند، که خوشبختانه به وصورت درست عملی گردید.

·       به تعداد 124 نفر سهمیه این ولا به بیت الله شریف اعزام گردیدند و از این مدرک مبلغ 375100 دالر امریکای تحویل بانک ملی گردیده است.

·       نظارت بر روند کار شورای علما به سطح مرکز و ولسوالی ها پیوسته صورت می گیرد.

·       از دانش و اندوخته های علمای دین در امر تامین وحدت ملی استفاده می شود.