بخشی از کارکرد های عمده ریاست احیا و انکشاف دهات طی سال جاری (1392)

تاریخ نشر: Feb 06, 2014

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

نمبر سند داوطلبی:

مرجع:

مرجع تمویل کنند:

شهر:

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بخشی از کارکرد های عمده ریاست احیا و انکشاف دهات طی سال جاری (1392)

 

 

·       ایجاد شبکه آب رسانی، آب صحی در ولسوالی دره  برای استفاده 80 فامیل.

·       تکمیل سه حلقه چاه آب اشامیدنی برای 75 فامیل در ولسوالی خنج/حصه اول.

·       اعمار پل موتر رو به طول 21 متر در قریه سفید چهر ولسوالی حصه اول که مستفدین آن به 1000 نفر می رسند.

·       اعمار پل موتر رو به طول 40 متر در قریه غزو ولسوالی حصه اول/خنج.

·       حفر یک حلقه چاه آب اشامیدنی صحی در ولسوالی رخه که مستفدین آن به بیش از 100 فامیل می رسند.

·       ایجاد 10 حلقه چاه آب اشامیدنی صحی و 15 مبرز صحی برای استفاده دانشجویان مکتب ها و کلنیک های ولسوالی خنج /حصه اول که از آن بیش از 7000 دانش آموز استفاده خواهند کرد.

·       اعمار 13 باب مبرز صحی برای دانش آموزان مکتب ها و کلنیک های ولسوالی دره که از آن بیشتر از 5000 دانش آموز استفاده خواهند کرد.

·       بیش از 70 برنامه انکشافی برای ولسوالی ها تهیه گردیده که اسناد بیشتر از 55 پروژه توسط انجنیران تکمیل و به مراجع مربوطه ارجاع گردیده است.